Navigácia

Elektrotechnické minimum

Základné informácie

Akreditovaný vzdelávací program pod číslom POA: 3500/2016/131/2 je určený na získanie elektrotechnickej kvalifikácie, potrebnej pre splnenie kvalifikačných požiadaviek na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.

Cieľová skupina: Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (aj zamestnanci) s minimálne stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie alebo výučný list) technického smeru alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie, hľadajúce možnosť buď úplne nového uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním alebo pri zotrvaní v súčasnom zamestnaní so zámerom prejsť do pracovnej oblasti súvisiacej s činnosťou na elektrických zariadeniach alebo so záujmom získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

Odborný garant: Ing. Vladimír Bobot

Program je kombinovaný prezenčnou i dištančnou formou výučby. Prezenčná forma prebieha v odborných učebniach školy. Štúdium končí osvedčením o získaní elektrotechnického vzdelania, po ktorom možno absolvovať kurz Odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Cena kurzu: 650 € / osoba  bez DPH  (zahŕňa prezenčnú výučbu, materiály na štúdium, konzultácie, kurz, skúšku a vydanie osvedčenia).

Info škola: +421 32 7465111, +421 32 7465247

Kurz bude otvorený pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov. O termíne otvorenia budú účastníci upovedomení oznamom na webovej stránke školy a e-mailom.

Kurz, ktorý začal v apríli 2018 prebieha.

Záujemcovia o ďalší kurz prihláste sa na portáli online:
https://zspsnmnv.edupage.org/text3/?
Termín uzávierky prihlášok: september 2018

Poznámka: náklady nezamestnaným v plnej výške prepláca Úrad práce, info: +421 32 2441 101

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria