• Základné informácie

    • Akreditovaný vzdelávací program pod číslom POA: 3500/2016/131/1 je určený na získanie vedomostí a zručností v obsluhe konvenčných obrábacích strojov a v programovaní CNC strojov, realizovaný  modulovej forme (na každý modul je možné prihlásiť sa samostatne).

     MODUL 1 - Základy sústruženia

     MODUL 2 - Základy frézovania

     MODUL 3 - Základy ISO programovania (sústruženie, frézovanie)

     MODUL 4 - Základy programovania v riadiacom systéme HEIDENHAIN (frézovanie)

      

     Cieľová  skupina:  Osoby  so  záujmom   získať   odborné   vedomosti  a  zručnosti   potrebné

     pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

      

     Odborný garant:  Ing. Viera Školudová

      

     Program je uskutočňovaný prezenčnou formou výučby s cvičeniami. Prebieha v odborných učebniach a dielňach školy. Štúdium končí osvedčením o vzdelaní v rámci modulov samostatne.

     Cena kurzu:

     MODUL 1:  250 €/osoba bez DPH

     MODUL 2:  250 €/osoba bez DPH

     MODUL 3:  100 €/osoba bez DPH

     MODUL 4:  250 €/osoba bez DPH

     Pri absolvovaní všetkých modulov: 700 € /osoba bez DPH (zahŕňa prezenčnú výučbu, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia).

                 Info škola : +421 32 7465111, +421 32 7465247

     Poznámka: náklady nezamestnaným v plnej výške prepláca Úrad práce, info: +421 32 2441 101

     Kurz bude otvorený pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov. O termíne otvorenia budú účastníci upovedomení oznamom na webovej stránke školy a e-mailom.