• Základné informácie

    • Akreditovaný vzdelávací program pod číslom POA: 3500/2016/131/2 je určený na získanie elektrotechnickej kvalifikácie, potrebnej pre splnenie kvalifikačných požiadaviek na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.

     Cieľová skupina: Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (aj zamestnanci) s minimálne stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie alebo výučný list) technického smeru alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie, hľadajúce možnosť buď úplne nového uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním alebo pri zotrvaní v súčasnom zamestnaní so zámerom prejsť do pracovnej oblasti súvisiacej s činnosťou na elektrických zariadeniach alebo so záujmom získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

     Odborný garant: Ing. Vladimír Bobot

     Program je kombinovaný prezenčnou i dištančnou formou výučby. Prezenčná forma prebieha v odborných učebniach školy. Štúdium končí osvedčením o získaní elektrotechnického vzdelania, po ktorom možno absolvovať kurz Odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. – § 21 elektrotechnik.

     Cena kurzu: 650 € / osoba  bez DPH  (s DPH 780 €)  zahŕňa prezenčnú výučbu, materiály na štúdium, konzultácie, vydanie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Elektrotechnické minimum“ s platnosťou v celej SR.

     Info škola: +421 32 7465111, +421911 079 001

     Poznámka: náklady nezamestnaným v plnej výške prepláca Úrad práce,

     info: +421 32 2441 101

     Kurz bude otvorený pri minimálne 15 prihlásených účastníkov. V prípade menšieho počtu sa cena môže zmeniť. O termíne otvorenia budú účastníci upovedomení oznamom na webovej stránke školy a e-mailom.

                 Predpokladaný začiatok kurzu: 16.1.2023