• Profil školy

    • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom poskytuje vzdelávanie v technických odboroch a svojím zameraním kontinuálne nadväzuje na sedemdesiatročnú tradíciu. Pripravuje kvalifikovaných odborníkov v spektre strojárskych a elektrotechnických odborov, rešpektujúc sociálno-ekonomické potreby a špecifiká okresu Nové Mesto nad Váhom a širšieho regiónu. Zameranie školy na strojárstvo a elektrotechniku je dané vysokým stupňom industrializácie regiónu. V regióne pôsobí veľké množstvo firiem s domácou i zahraničnou účasťou zameraných na strojársku a elektrotechnickú výrobu a už 4. rok mnohé z nich spolupracujú v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zabezpečiť vzdelávanie žiakov pre potreby súčasného priemyslu.

     V súčasnosti ponúkame vzdelávanie v 4-ročných študijných odboroch:

     2381 M strojárstvo

     2675 M elektrotechnika

     2561 M informačné a sieťové technológie

     3917 M 02 technické a informatické služby - v strojárstve

     2411 K mechanik nastavovač

     2413 K mechanik strojov a zariadení

     2679 K mechanik mechatronik

     2697 K mechanik elektrotechnik .

     V odboroch s kódom "K" prebieha aj duálne vzdelávanie.

     Stredná priemyselná  škola je situovaná na okraji mesta. Výhodou je komplexnosť riešenia areálu. Základ tvorí dvojposchodová časť pre teoretickú výučbu rozmiestnená v troch blokoch, ktorá je prepojená s telovýchovným areálom, dielenským blokom a školským internátom. Celý komplex je izolovaný od bytovej výstavby aj priemyselnej oblasti, čím sú prakticky vylúčené vonkajšie rušivé vplyvy.

     Súčasťou školy je okrem  klasických a odborných  učební, základné informačné stredisko, blok dielní pre praktické vyučovanie a odborný výcvik, telovýchovný areál s dvoma telocvičňami, posilňovňou, krytým bazénom, vonkajším futbalovým ihriskom, atletickou dráhou a tenisovým kurtom. Súčasťou školy je aj školská jedáleň a internát. Izby sú štandardne vybavené. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy a  ubytovanie v školskom internáte.

     Učebne vybavené zariadeniami informačno-komunikačných technológií sú využívané pravidelne nielen na vyučovanie odborných predmetov a  informatiky, ale aj na vyučovanie  všeobecno-vzdelávacích predmetov .  Všetky PC používané vo vyučovacom procese sú pripojené na internet a intranet. Sieť je priebežne dobudovávaná vo vlastnej réžii. Na budovaní sa zúčastňujú žiaci školy zo študijných odborov  elektrotechnických a zo študijného zamerania informačné technológie.

     Orientácia školy je  pozitívne ovplyvňovaná rôznymi a rôznorodými medzinárodnými aktivitami v rámci projektov EÚ.

     Popri hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti majú žiaci možnosť od r. 2000 študovať v  lokálnej akadémie NetAcad (CISCO), ktorej certifikát z oblasti počítačových sietí je uznávaný na celom svete.

     Od roku 1994 je škola jednou z 26 škôl v SR patriacich k členom asociácie stredných škôl pridružených k UNESCO. Hlavné myšlienky tejto organizácie šíri aj prostredníctvom rôznych medzinárodných projektov.

     Všetky projekty pozitívne ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces, či už priamo alebo nepriamo – vzdelávaním pedagogických zamestnancov.

     V r. 2010 – 2012 sa realizoval projekt „Cooler World“ v medzinárodnom programe Comenius zameraný na prepojenie environmentálnej výchovy so ŠkVP v oblasti kľúčových kompetencií a udržateľného rozvoja v praxi.  Partnermi školy bolo 7 stredných škôl z krajín EÚ  - Fínsko, Nemecko, Taliansko, francúzsky Martinik. Jedným z výstupov projektu bola Ekohra realizovaná prostredníctvom internetu. Posledné stretnutie všetkých partnerov sa uskutočnilo vo fínskom Rovaniemi (marec 2012). Projekt bol ocenený cenou „Európska značka pre jazyky 2012“. Toto prestížne ocenenie patrí škole ako prvej strednej odbornej škole v SR.