Navigácia

O škole

Profil školy

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom poskytuje vzdelávanie v technických odboroch a svojím zameraním kontinuálne nadväzuje na viac ako šesťdesiatročnú tradíciu. Pripravuje kvalifikovaných odborníkov v spektre strojárskych a elektrotechnických študijných a učebných odborov, rešpektujúc sociálno-ekonomické potreby a špecifiká okresu Nové Mesto nad Váhom a širšieho regiónu. Zameranie školy na strojárstvo a elektrotechniku je dané vysokým stupňom industrializácie regiónu. V regióne pôsobí veľké množstvo firiem s domácou i zahraničnou účasťou zameraných na strojársku a elektrotechnickú výrobu, ktoré vyvíjajú na školu silný tlak s požiadavkou  “radikálne zasiahnuť” a vstúpiť do učebných osnov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vzdelávanie žiakov pre potreby súčasného priemyslu. 

Silnou stránkou školy je:

  • záujem manažmentu i pedagogických zamestnancov o modernizáciu a inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom prepojiť vzdelávanie s praxou,
  • úspešnosť v realizácii medzinárodných partnerstiev a projektov ako Comenius, Leonardo da Vinci, e-Twinning... V rámci programu Comenius  projekt Cooler World (2010 – 2012),  ocenený „Európskou značkou pre jazyky 2012“. Toto prestížne ocenenie patrí škole ako jedinej strednej odbornej škole v SR.

 

Stredná odborná škola je situovaná na okraji mesta. Výhodou je komplexnosť riešenia areálu. Základ tvorí dvojposchodová časť pre teoretickú výučbu rozmiestnená v troch blokoch, ktorá je prepojená s telovýchovným areálom, dielenským blokom a školským internátom. Celý komplex je izolovaný od bytovej výstavby aj priemyselnej oblasti čím sú prakticky vylúčené vonkajšie rušivé vplyvy.

Súčasťou školy je okrem  klasických a odborných  učební, základné informačné stredisko, blok dielní pre praktické vyučovanie a odborný výcvik, telovýchovný areál s dvoma telocvičňami, posilňovňou, krytým bazénom, vonkajším futbalovým ihriskom, atletickou dráhou a tenisovým kurtom. Súčasťou školy je aj školská jedáleň a internát. Izby sú štandardne vybavené. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy, ubytovanie a zdravotnú starostlivosť v školskom internáte.

Učebne vybavené zariadeniami informačno-komunikačných technológií sú využívané pravidelne nielen na vyučovanie odborných predmetov a  informatiky, ale aj na vyučovanie  všeobecno-vzdelávacích predmetov a každý deň v týždni na voľno-časové aktivity. Na výučbu cudzích jazykov, videokonferencie a ďalšiu komunikáciou študentov s partnermi zo zahraničia využívame jazykové laboratórium s multimediálnymi PC a s dataprojekciou. V rámci vyučovacieho procesu sa využívajú interaktívne tabule.  Všetky PC používané vo vyučovacom procese sú pripojené na internet a intranet. Sieť je priebežne dobudovávaná vo vlastnej réžii. Na budovaní sa zúčastňujú žiaci školy zo študijných i učebných odborov  elektrotechnických a zo študijného zamerania informačné technológie.

Orientácia školy je  pozitívne ovplyvňovaná rôznymi a rôznorodými medzinárodnými aktivitami v rámci projektov EÚ.

Popri hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti majú žiaci možnosť od r. 2000 študovať v  lokálnej akadémie NetAcad (CISCO), ktorej certifikát z oblasti počítačových sietí je uznávaný na celom svete.

Od roku 1994 je škola jednou z 26 škôl v SR patriacich k členom asociácie stredných škôl pridružených k UNESCO. Hlavné myšlienky tejto organizácie šíri aj prostredníctvom rôznych medzinárodných projektov.

Všetky projekty pozitívne ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces, či už priamo alebo nepriamo – vzdelávaním pedagogických zamestnancov.

V r. 2010 – 2012 sa realizoval projekt „Cooler World“ v medzinárodnom programe Comenius zameraný na prepojenie environmentálnej výchovy so ŠkVP v oblasti kľúčových kompetencií a udržateľného rozvoja v praxi.  Partnermi školy bolo 7 stredných škôl z krajín EÚ  - Fínsko, Nemecko, Taliansko, francúzsky Martinik. Jedným z výstupov projektu bola Ekohra realizovaná prostredníctvom internetu. Posledné stretnutie všetkých partnerov sa uskutočnilo vo fínskom Rovaniemi (marec 2012). Projekt bol ocenený cenou „Európska značka pre jazyky 2012“. Toto prestížne ocenenie patrí škole ako jedinej strednej odbornej škole v SR.

V súčasnosti je realizovaný projekt v programe Leonardo da Vinci – Partnerstvá (2012 – 2014). Projekt „EntraiMo“ je venovaný problematike učených štýlov žiakov stredných odborných škôl. Partnermi sú SŠ  z Nemecka, Veľkej Británie, Španielska, Švédska  a Maďarska.

V programe Leonardo da Vinci  - Mobility (2012) 10 žiaci zo strojárskeho, elektrotechnického a automobilového zamerania stážovali na 2-týždňovej odbornej praxi v laponskom Rovaniemi (Fínsko), kde si v dielňach praktického vyučovania tamojšej školy rozvíjali doma nadobudnuté zručnosti, získavali nové vedomosti v svojom študijnom odbore, odstraňovali komunikačné bariéry v anglickom jazyku a spoznávali kultúru Fínska.

Začína sa realizovať projekt Comenius  - Partnerstvá (2013 – 2015) s názvom „HALEY“ , ktorý sa zaoberá otázkou úspechu. Žiaci sa budú učiť ako byť šťastní, žiť so staršími ľuďmi a ako búrať bariéry medzi ľuďmi žijúcimi v tej istej komunite. Projekt umožňuje účastníkom pochopiť ich identitu a príslušnosť k ich národu a tiež k Európe. Partnermi v tomto projekte sú SŠ z  Portugalska, Španielska, Talianska, Turecka, Českej republiky a  Rumunska.

Ďalšie projekty:

e-Twinning – realizované malé drobné projekty zamerané na elektronickú komunikáciu so SŠ z krajín EÚ,  využívanie IKT vo vyučovaní, inovatívne formy a metódy výučby  - témy: profesionálna orientácia a štúdium, kritická mediálna gramotnosť, trávenie voľného času...

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ (2009 – 2013)  - národný projekt, v rámci neho sme školiacim centrom, 3 učitelia pôsobia ako lektori vzdelávania. , školili v rámci projektu učiteľov ZŠ a SŠ nielen z Trenčianskeho kraja, ale aj zo širšieho okolia. V projekte sa vzdelávajú  3 naši učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov.

Kontinuálne vzdelávanie (v rámci národného projektu) -  realizácia kontinuálneho  vzdelávania pedagogických zamestnancov z regiónu v spolupráci s MPC v učebni pre kontinuálne vzdelávanie.

Hodnotenie kvality vzdelávania (2010 – 2013) - národný projekt realizovaný  v spolupráci s NÚCEM.

Projekt podporený Nadáciou Volswagen Slovakia - Rozvíjanie kompetencií žiakov aktívnym tvorivým učením (2013) – grantový program „Stredné školy a technika. Hlavným cieľom  projektu, ktorý získal grant Nadácie, je vytvoriť žiakom podmienky, aby teoretické vedomosti z odborných predmetov mohli aplikovať priamo pri riešení praktických úloh, čo najviac priblížených reálnej situácii priemyselného prostredia. Z prostriedkov projektu sme zakúpili výučbové stavebnice Merkur. Tie  umožnia vo výučbe odborných predmetov využívať problémové, heuristické a výskumné metódy práce. Žiaci si navrhujú riešenie úlohy z automatizácie, naprogramujú riadiaci systém, zo stavebnice si vytvoria model, na ktorom priamo overia funkčnosť programu.  Model si môžu navrhnúť v počítači v 3D zobrazení a zároveň ho prakticky zostrojiť.

iTEC (medzinárodný projekt) – projekt zameraný na využívanie technológií vo vzdelávaní, nové a inovatívne formy vzdelávania na európskych školách a následne ich vyskúšanie v praxi. Účasť 2 učiteľov na Zimnej škole  vo Fínskom Oulu – príprava scenárov pre 5.modul (spolupráca kolegov zo 16 krajín),  účasť na stáži na medzinárodnom školení iTEC v Bruseli.

Škola využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR a  bola zapojená aj do ďalších projektov financovaných z ESF. Naďalej sa uchádza  o grantové projekty nielen pre učiteľov ale aj pre žiakov. 

Každoročne spolupracujeme s potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov - s nadnárodnými firmami v regióne Nové Mesto nad Váhom. Firmy a škola sa spojili pre myšlienku výchovy kvalifikovaných odborníkov a začali realizovať projekt  “stredné školy“. Už od   novembra 2007 spoločne s významnými predstaviteľmi mesta a regiónu sa otvorila diskusia o potrebe  “radikálne zasiahnuť” a vstúpiť do učebných osnov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vzdelávanie žiakov pre potreby súčasného priemyslu v regióne. V rámci dlhodobej partnerskej spolupráce v regióne žiaci SOŠ každoročne absolvujú odbornú prax podľa zamerania firiem (napr. firmy Hella, TRW, Askoll,  Emerson, GE Inspection Technologies, KCN, Heidelberg, Manz, Silgan, Floppy, TC Contact, Magna, Tech-Servis, Techklima, S-servis...) Zamestnávatelia spolupracujú aj pri propagácii štúdia technických disciplín žiakov základných škôl, spolupracujú pri organizácii súťaží technickej zručnosti a olympiády pre žiakov ZŠ, pri exkurziách a odbornom raste pedagogických zamestnancov. Podporujú školu materiálne, finančne – 2% daní z príjmov, oceňovaním najlepších žiakov a absolventov školy. 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria