• Začiatok školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia a študenti!

      Organizáciu začiatku školského roka 2.9.2020 riešime na základe odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ SR nasledovne:

      1.ročník:

      Začiatok 9,00 hod., pred hlavným vchodom (zoznamy žiakov do tried budú vo vestibule školy)

      • vstup do školy pod vedením triedneho učiteľa za dodržania bezpečnostných epidemiologických opatrení ÚVZ SR: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk (ROR),

      • do 10,00 hod. triednická hodina

      • žiaci prinesú: výročné vysvedčenie z 9. ročníka a rodný list

      • od triednych učiteľov dostanú: prístupové heslá na Edupage, čipy na evidenciu dochádzky, súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) a evidenčné listy, ktoré žiadame zákonných zástupcov aktualizovať, opraviť, doplniť a vyplnené a podpísané vrátiť triednemu učiteľovi na ďalší deň.

      2. – 4. ročník:

      Začiatok 8,00 hod., do 9,00 hod. triednické hodiny v kmeňových učebniach

      • vstup do školy cez šatne s rúškom za dodržania bezpečnostných epidemiologických opatrení ÚVZ SR: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk (ROR)

      V súlade s nariadením MŠVVaŠ SR je zákonný zástupca/plnoletý žiak POVINNÝ pri prvom nástupe do školy - dňa 2. septembra 2020 odovzdať triednemu učiteľovi doklad: „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy“ (príloha D1). Dokument v tlačenej podobe si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici školy od 27.8.2020 do 31.8.2020 v čase 6,00 - 14,00 hod.

      Od 3. 9. 2020

      • riadne vyučovanie podľa rozvrhu zverejneného na Edupage, 2. – párny týždeň

      • vyučovanie až do odvolania prebieha v kmeňových učebniach + v učebniach určených pre skupiny v triede (zverejní triedni učiteľ a na Edupage)

      • žiaci používajú elektronický dochádzkový systém (čipy), do školy vstupujú cez šatne.

      Upozorňujeme, že zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha D1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

      Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

      Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.Školský internát (ŠJ)Žiaci ubytovaní v školskom internáte vyplnené a podpísané tlačivo „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy“ (príloha D1) odovzdajú vychovávateľovi pri nástupe do ŠJ.

       

       

     • Ukončenie vyučovania v školskom roku aj s cenami pre najúspešnejších študentov

      Stretáme sa v krásny čas – školský rok sa skončil,

      Stretáme sa v zvláštny čas – rúško každý nosil.

      Stretáme sa na chvíľu – prázdniny nás čakajú.

      Stretáme sa dúfajúc – snáď korona skončí.

      Na slávnostnom ukončení školského roka ani tento rok nechýbali partnerské firmy a taktiež oceňovali najúspešnejších študentov za úspechy v súťažiach, reprezentáciu školy a za rôzne aktivity v projektoch.

      Spoločnosť ZF Active Safety Slovakia s.r.o. odovzdala ceny trom najlepším absolventom školy:

      1. Radoslav Macejka, IV.A

      2. Dominik Frydecký, IV.A

      3. Ján Bielčík, IV.DL.

      Zástupcovia spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o., Kočovce odovzdali vecné ceny trom žiakom:

      Martin Valo, II.D,

      Ján Bizoň, IV.DL,

      Sebastián Školuda, III.B.

      V rámci duálneho vzdelávania firma Askoll Slovakia s.r.o. venovala vecný dar Alexovi Kováčovi, III.D a firma Vacuumschmelze s.r.o. odovzdala finančné odmeny Tomášovi Galbavému a Tomášovi Bednárovi za aktívne prístupy k plneniu povinností a študijné výsledky z predmetu odborný výcvik vo firme.

      Krásne a v zdraví prežité leto, dovidenia v školskom roku 2020/2021.

     • Naše aktivity UNESCO v rámci Medzinárodného týždňa umeleckej výchovy

      VIAC AKO ZLATO...

      Iste každý z nás vie, že rozvoj kreativity a umeleckého cítenia u detí, mládeže i dospelých je dôležitý. Je nevyhnutnou súčasťou vzdelávania a ich kvalitatívneho osobnostného rastu. Aj preto začala organizácia Unesco od roku 2011 organizovať “Medzinárodný týždeň umeleckej výchovy” (“The International Art Education Week”).Audrey Azoulay, generálna riaditeľka UNESCO, povedala, že “kreativita zvyšuje odolnosť, ktorú potrebujeme v čase krízy. Je potrebné ju rozvíjať už od najmladšieho veku, aby sme odomkli predstavivosť, prebudili zvedavosť a rozvíjali uznanie bohatstva ľudského talentu a rozmanitosti. Vzdelanie je miestom, kde sa to začína.“V tomto roku sa do Medzinárodného týždňa umeleckej výchovy (25. - 31. 5. 2020) zapojila aj naša Stredná priemyselná škola, ktorá je Pridruženou školou Unesco ASPnet. Obrázok Viac ako zlato… vytvoril v školskom roku 2019/2020 Samuel Jamrich, žiak I.C triedy, ako súčasť jednej z projektových aktivít Erasmus+ “Kultúra a práca v Európe” (číslo projektu 2018-1-IT02-KA229-048309). Toto jeho jedinečné dielko zachytáva dôležitosť práce včelárov. Pohľadom naň by sme si mali uvedomiť, že včely patria k ohrozeným druhom a že ich produkty i opeľovacie aktivity sú k prežitiu ľudstva nevyhnutné a nenahraditeľné. Samuel, vďaka za úspešnú reprezentáciu na medzinárodnom umeleckom poli a ešte veľa úspechov.Umenie nás zbližuje, podporuje ľudskú tvorivosť i predstavivosť. Dostáva sa nám tým príležitosť poznať človeka, jeho vnútorné pocity či prežívanie, ktoré sú s tvorbou umeleckého diela úzko späté. Byť umelecky zručný/talentovaný je darom… a dar je čosi, čo niekto chce odovzdávať ďalej a robiť tým radosť aj ostatným. Každý z nás by preto mal svoj dar posúvať ostatným, aby aj ostatní mohli kultúrne a duchovne rásť. Práve vzdelávanie umením môže byť cestou ku vzájomnej tolerancii, k poznávaniu a rozvoju kultúry i kultúrnosti vo svete. V umeleckej tvorbe je skryté dedičstvo národov…

      Nájdete aj na:

      http://www.unesco.sk/a/Pridruzene-skoly-UNESCO-rozvijaju-medzinarodnu-spolupracu-aj-pocas-koronakrizy

      oh

     • 1. miesto z celoštátneho kola súťaže SYGA

      Každoročne sa naša škola zapája i do súťaže SYGA (Siemens Young Generation Award), ktorú organizuje spoločnosť Siemens a je zameraná na aplikovanie PLC systémov v priemyselnej oblasti. Tento rok sa konal 17. ročník a náš študent Radoslav Macejka zo IV.A triedy získal 1. miesto v celoslovenskom kole s prácou "Testovacia stanica pre vodomery". Z dôvodu Covid-19 prezentácia prác prebehla online, kde tri najúspešnejšie práce ich autori prezentovali prostredníctvom videokonferencie pred odbornou porotou spoločnosti Siemens.
      Víťaz súťaže bol ocenený PLC S7-1200 a škola získala počítač na podporu výuky aplikovanej informatiky.

     • 2. miesto v celoštátnom kole SOČ

      Aj keď je tento školský rok poznačený pandémiou COVID-19, súťaže, ktoré boli vyhlásené prebiehajú naďalej a to dištančnou formou. V súťaži SOČ prebehlo touto formou aj posledné  - celoštátne kolo.
      Súťažilo sa vo všetkých 17 súťažných odboroch, v každom odbore 16 prác,  po 2 práce z každého kraja. Práce boli hodnotené 3 člennou OHK, v ktorej boli zastúpení porotcovia  z rôznych krajov.
      V troch súťažných odboroch súťažili aj práce našich žiakov:

      • 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava -  Ján Bielčik, IV.DL
      • 11 Informatika  - Marek Červenka, Hakeem Abougalil, IV.A
      • 15 Ekonomika a riadenie -  Radka Oppenbergerová, IV.B

      Úspech zaznamenala práca Jána Bielčika, ktorý sa so svojou prácou ULTRAZVUKOVÁ REZACIA SONOTRÓDA umiestnil na 2. mieste.
      Blahoželáme!

     • Enersol - naši žiaci v krajskom kole

      Aj v tomto roku sa naši študenti zúčastnili krajského kola súťaže ENERSOL. Vzhľadom na pandémiu coronavírusu krajské kolo prebehlo dištančnou formou.
      Po prvýkrát sme súťažili vo všetkých kategóriách súčasne. Naši žiaci sa umiestnili takto:
      Hlavná kategória:
      3. miesto – Vincent Kippel,  II.B – Termoelektrický generátor z Peltiérovho článku
      Tvorivá kategória:
      3.miesto – Adam Benka, II.B – Solárne hodiny
      Propagačná kategória:
      2.miesto – Simon Pecka, III.A - Sú tieto zdroje pre našu Zem bezpečné? (video)
      3.miesto – Dominik Hrdlička,III.A – Falošná budúcnosť (video)
      Do celoštátneho kola postupuje Simon Pecka so svojím videom.
      Blahoželáme!

     • V SOČ-ke sa súťažilo dištančne

      Aj keď je tento školský rok poznačený pandémiou COVID-19 súťaže, ktoré boli vyhlásené, prebiehajú naďalej, a to dištančnou formou.
      V súťaži SOČ  do 17.4.2020 prebehlo krajské kolo. Do krajského kola postúpili priamo všetky práce, ktoré uspeli v školskom kole.
      Súťažilo sa vo všetkých 17 súťažných odboroch, spolu 209 súťažných prác.
      Práce boli hodnotené 3-člennou odbornou komisiou, v ktorej boli zastúpení porotcovia z obvodov Trenčianskeho kraja.
      V silnej konkurencii sa nestratili ani naši žiaci.
      V troch súťažných odboroch práce našich žiakov postúpili do celoštátneho kola, ktoré prebehne tiež dištančne do 30.4.2020 (Do CK SOČ postupujú práce z prvých dvoch miest.)
      Sú to práce v odboroch:
      09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava - Ján Bielčik, IV.DL, 2. miesto;
      11 Informatika -  Marek Červenka, Hakeem Abougalil, IV.A, 1. miesto;
      15 Ekonomika a riadenie -  Radka Oppenbergerová, IV.B, 2. miesto.

      Blahoželáme!

     • Oznámenie - kontakty

      Z dôvodu prerušenia vyučovania v čase od 16.3.2020 (usmernenie MŠVVaŠ SR) oznamujeme, že v nevyhnutných prípadoch kontaktujte vedenie školy telefonicky alebo elektronickou formou prostredníctvom zverejnených mailových adries:

      Mgr. Peter Rebro (riaditeľ školy): 0917 440 469, zsps@spsnmnv.sk

      Ing. Viera Školudová (zást. riaditeľa): 0911 079 001, viera.skoludova@spsnmnv.sk (info hlavne o duálnom vzdelávaní)

      RNDr. Anna Homolová (zást. riaditeľa): 0911 074 001,  anna.homolova@spsnmnv.sk

       

     • Vianočné prázdniny

      Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2019 a končia 7.1.2020. Vyučovanie sa opäť začína 8.1.2020 (streda) podľa riadneho rozvrhu – párny (druhý) týždeň.

      Prajeme príjemné prežitie prázdnin, veľa úspechov v novom roku v škole i v osobnom živote.

     • Na letné prázdniny s cenami od spoločností TRW, HELLA, Askoll a Vacuumschmelze

      Aj v tomto školskom roku firmy oceňovali šikovných a úspešných študentov školy.Súťaž "Najlepší absolvent školy" finančne dotuje spoločnosť TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. v Novom Meste nad Váhom finančnou sumou 500 Eur. Tento rok boli ocenení:

      1. Lukáš Kališ IV.F

      2. Matej Hagara, IV.A

      3. Martin Tisoň, IV.A

      Zástupcovia spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o., Kočovce odovzdali vecné ceny trom žiakom, menovite:

      Radoslav Macejka, III.A

      Dominik Frydecký, III.A

      Miroslav Rau, II.F

      V rámci duálneho vzdelávania firma Askoll Slovakia s.r.o. venovala vecný dar Alexovi Kováčovi, II.D a firma Vacuumschmelze s.r.o. odovzdala finančnú odmenu Marekovi Orviskému, I.D a Dávidovi Bayerovi, II.D za celoročne aktívne prístupy k plneniu povinností a študijné výsledky z predmetu odborný výcvik vo firme.

      Krásne prázdniny a dovidenia v školskom roku 2019/2020.

     • Medzi talentami TSK náš Radoslav Macejka

      Za dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach boli už po pätnástykrát ocenení žiaci základných i stredných škôl v Trenčianskom kraji. Všetkým talentom zablahoželal aj trenčiansky župan.Úspechy žiakov základných a stredných škôl na poli vedomostných olympiád, športových súťaží či v umeleckom smere sa i tento rok rozhodol oceniť Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s Okresným úradom v Trenčíne. Podujatie s názvom Talent Trenčianskeho kraja 2019 sa počas stredy 12. júna 2019 nieslo v príjemnej slávnostnej atmosfére. Ocenenie si talentovaní žiaci spolu s pedagógmi prevzali v priestoroch Delovej bašty Trenčianskeho hradu z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku a prednostu Okresného úradu v Trenčíne Jozefa Stopku, ktorý je zároveň poslancom krajského parlamentu. Oceňovania talentov na Trenčianskom hrade sa zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zároveň poslanec Zastupiteľstva TSK Jozef Habánik.Medzi ocenenými bol aj náš Radoslav Macejka, III.A, ktorý prevzal ocenenie za úspechy v rôznych odborných technických súťažiach. V školskom roku 2018/2019 získal 4. miesto v celoštátnom kole a 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore elektrotechnika, hardware, mechatronika pod vedením Ing. Miroslava Oravca, PhD.Okrem toho je Radoslav úspešný riešiteľ celoštátnej on-line informatickej súťaže iBobor (kat. Senior) v SR. Získal 8. miesto v celoštátnej súťaži Expert geniality show a 5. miesto v téme Tajomstvá prírody. Okrem úspešnej účasti v súťažiach dosahuje aj výborné výsledky vo vzdelávacom procese.zdroj: www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2019/3.9.2018 o 8,30 hod. bude slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 pred hlavným vchodom do školy. Následne budú prebiehať triednické hodiny.

      Prajeme všetkým úspešný školský rok a veľa chuti do učenia!

     • Na letné prázdniny s cenami od spoločností TRW, HELLA a Askoll

       

       

      Aj v tomto školskom roku firmy oceňovali šikovných a úspešných študentov školy.Súťaž "Najlepší absolvent školy" finančne dotuje spoločnosť TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. v Novom Meste nad Váhom finančnou sumou 500 Eur. Tento rok boli ocenení:1. Ján Haláček, IV.A2. Tomáš Žák, IV.B3. Roman Sedláček, IV.DZástupcovia spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o., Kočovce odovzdali vecné ceny trom žiakom, menovite:Ondrej Bublavý, IV.DNicolas Depeš, IV.FRadoslav Macejka, II.AFirma Askoll Slovakia s.r.o. venovala vecný dar Marekovi Škytovi, III.D za celoročne aktívny prístup k plneniu povinností a študijné výsledky z predmetu odborný výcvik vo firme.Krásne prázdniny a dovidenia v školskom roku 2018/2019.

     • Radoslav Macejka z II.A získal 2. miesto v súťaži 4E.ON 2018

      Dňa 15.6.2018 sa Radoslav Macejka z II.A zúčastnil súťaže 4E.ON, ktorú organizovala Západoslovenská Energetika v starej Elektrárni v Piešťanoch. Do súťaže pripravil projekt – Digitálny merač Volt-Ampérovej charakteristiky elektronických prvkov.Hlavným významom tohto merača je meranie VA charakteristiky, môže však slúžiť ako laboratórny zdroj s veľmi presným meraním prúdu a napätia, ako aj na meranie časového priebehu prúdu. Výstupné napätie do 24V a prúd do 5A dostačujú na prácu s väčšinou súčiastok, prípadne zariadení používaných v elektronike. Namerané dáta sú prevádzané priamo do počítača do programu Excel, nie je preto potrebné žiadne ručné prepisovanie a je s nimi možné ďalej pracovať.Odborná porota zvážila edukačnú vlastnosť výrobku, výborné spracovanie, celkový nápad a udelila Radoslavovi Macejkovi za tento merač 2. miesto.

     • 3. miesto z celoštátneho kola SOČ

      V dňoch 25.4.2018 až 27.4.2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo SOČ na Žilinskej univerzite v Žiline.V tomto kole prezentoval svoju prácu s názvom "CNC frézka" v súťažnom odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava Roman Sedláček zo IV.D.Z pomedzi 16 prác skončil na medailovom 3. mieste. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Víťazstvo z výstavy Mladý tvorca 2018 v Nitre v súťaži Videohra

      Na výstave Mladý tvorca 2018 sme sa aj tento rok zúčastnili so súťažným výrobkom pod názvom „Inovatívny návrh konštrukcie a výroba modelu prevíjacieho zariadenia napáskovaných rúrok (ihiel)“ Ondreja Bublavého zo IV.D triedy.Súťaž bola vyhlásená MH SR. Výstava podporila stredoškolské odborné vzdelávanie a najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Vytvorila priestor pre nadviazanie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytla väčší prehľad o profilácii škôl. Podporila záujem mladých ľudí o podnikanie.

      Asociácia spoločností IT priemyslu dala možnosť študentom ukázať svoju šikovnosť pred špičkovými odborníkmi z IT oblasti v rôznych súťažiach.V jednej z nich „Videohra“ zabodovali a získali víťazstvo s hodnotnou cenou Ján Haláček a Branislav Šarvaic, žiaci IV.A triedy. Blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy.

  • 28. - 4. december

   • Po28. 11.
   • Polievka: Zemiaková s paprikou - (1), 685 kJ
    1. 120 g Kopaničiarske stehno, zemiaky, šalát /br. mäso, klobása, kapia/ - (1 ), 3015 kJ
    2. 120 g Hydinový perkelt, cestovina (1,3,7), 3220 kJ
    3. 350 g Kakaový závin - (1,3,7), 6144 kJ
    4. 400 g Nicoise šalát s tuniakom a vajíčkom /varené zemiaky, parad., lusky, olivy, vajce, tuniak/, dressing (3,4,7), 1986 kJ

   • Ut29. 11.
   • Polievka: Štajerská /kel, zem., br. mäso/- (1), 843 kJ
    1. 120 g „Važecká pochúťka“, šalát /zem. placka plnená brav. mäsom / - (1,3,7), 3627 kJ
    2. 120 g Hovädzie ragú so zeleninou, ryža, šalát - (1,3,9), 3542 kJ
    3. 350 g Pečená červená cvikla, balkánsky syr, pečený zemiak, dressing (7,9),1975 kJ
    4. 400 g Ryžový šalát so zeleninou /ryža, parad., uhor., kukur., hráš., cibuľa, dresing/- (7), 1540 kJ

   • St30. 11.
   • Polievka : Hovädzia s cestovinou (1,3,9), 749 kJ
    1. 120 g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát - (1,3,7,9), 3704 kJ
    2. 120 g Domáca sekaná pečienka, prívarok z fazuľových luskov, chlieb - (1,3,7), 2983 kJ
    3. 350 g Zeleninová štrúdľa s nivovou omáčkou (1,7,3,9), 2575 kJ
    4. 80 g Cestovinový šalát s kúskami panenky, dressing - (1,3,7), 2654 kJ

   • Št01. 12.
   • Polievka: 1. Fazuľová s rezancami - (1,3,9), 989 kJ
    1. 120 g Pečené pliecko, dusená kapusta, knedľa - (1,3,7), 3244 kJ
    2. 120 g Kurací steak, cibuľová omáčka, ½ ryža, 1/2 dusená zelenina - (1,7,9), 3292 kJ
    3. 80 g Sójové plátky v cestíčku, zemiaková kaša, šaláte (1,3,7,6), 2854 kJ
    4. 400 g Vegetariánsky tanier, rožok - (1,3,6,7), 1354 kJ

   • Pi02. 12.
   • Polievka: Kapustová biela - (1,7), 657 kJ
    1. 120 g Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát - (1,7), 3614 kJ
    2. 150 g Pečené rybie filé , citrónová omáčka, zemiaky, šalát - (1,4,7), 2798 kJ
    3. 90 g Vyprážaný hermelín, listový šalát, dressing- (1,3,7), 2242 kJ
    4. 350 g Tvarohové rezance so smotanou – (1,3,7), 3453 kJ