Navigácia

Navigácia

  Elektrotechnické minimum

  Obsah, podmienky, výstupy vzdelávania

  Elektrotechnické minimum

  Názov modulu

  Elektrotechnické minimum

  Celkový rozsah

  400 hodín (prezenčne 118h + dištančne 252h + odb. prax 30h)

     

  Číslo potvrdenia o akreditácii

  3500/2016/131/2

  Dátum vydania potvrdenia

  16. 9. 2016

  Cieľová skupina

  Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (aj zamestnanci) s minimálne stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie alebo výučný list) technického smeru alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie, hľadajúce možnosť buď úplne nového uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním alebo pri zotrvaní v súčasnom zamestnaní so zámerom prejsť do pracovnej oblasti súvisiacej s činnosťou na elektrických zariadeniach alebo so záujmom získať  osvedčenie  o elektrotechnickej  spôsobilosti  v  zmysle  

  § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

  Profil absolventa

  Absolvent vzdelávacieho programu vie čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností na elektrotechnických zariadeniach, ktorú vie i tvoriť prostredníctvom výpočtovej techniky a softvérov používaných v elektrotechnike. Dokáže používať správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu, používať elektrotechnické normy (STN a EN). Pozná základné elektrotechnické súčiastky a vie ich použiť. Ovláda základné metódy riešenia elektrických obvodov jednosmerných, striedavých jednofázových aj trojfázových, princípy činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, merania v elektrotechnike, spôsoby výroby, bezpečného rozvodu a použitia elektrickej energie. Vie namerať základné elektrické parametre a z merania vyvodiť záver. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na elektrotechnických zariadeniach. Je pripravený na získanie osvedčenia o spôsobilosti v elektrotechnike zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

  Odborný garant

  Ing. Vladimír Bobot

  Lektori

  Ing.  Alojz  Jančo,  Ing.  Iveta  Mroceková,  Ing.  Ján  Cibulka,

  Ing. Miroslav Oravec, Ing. Peter Brndiar, Ing. Vladimír Bobot,

  Bc. Jaroslav Zöldfay

   

  1.Učebný plán

  Predmet

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Základy elektrotechniky

  90

  30

  60

  Elektrotechnické materiály

  30

  5

  25

  Technické kreslenie

  50

  15

  35

  Elektrické stroje a prístroje

  80

  35

  45

  Automatizácia

  40

  13

  27

  Elektrotechnická spôsobilosť

  80

  20

  60

  Spolu za predmety

  370

  118

  252

  Odborná prax

  30

  30

  0

  Celkom

  400

  148

  252

   

  2. Učebné osnovy predmetov

  a) Základy elektrotechniky

  Téma:

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Základné pojmy, veličiny, jednotky

  10

  3

  7

  Elektrostatické pole, veličiny

  10

  3

  7

  Jednosmerný prúd, jednoduchý el.obvod

  18

  7

  11

  Riešenie obvodov jednosmerného prúdu

  14

  5

  9

  Magnetické pole

  14

  5

  9

  Elektromagnetická indukcia

  10

  3

  7

  Striedavý prúd a napätie

  14

  4

  10

   

  90

  30

  60

  Dištančné štúdium: Vyriešenie úloh elektrotechnických obvodov

  b) Elektrotechnické materiály

  Téma:

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Vlastnosti materiálov

  4

  1

  3

  Vodivé materiály

  6

  1

  5

  Polovodičové materiály

  6

  1

  5

  Nevodivé materiály – izolanty a dielektriká

  8

  1

  7

  Magnetické materiály

  6

  1

  5

   

  30

  5

  25

  Dištančné štúdium: Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

   

  c) Technické kreslenie

  Téma:

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Normalizácia v elektrotechnike

  5

  2

  3

  Technická dokumentácia v elektrotechnike

  10

  3

  7

  Elektrotechnické schematické značky

  15

  4

  11

  Druhy schém v elektrotechnike

  10

  3

  7

  Výkresová dokumentáciu pre výrobu plošných spojov

  10 3

  7

   

  50

  15

  35

  Dištančné štúdium: Vytvorenie schémy alebo didaktický test

  d) Elektrické stroje a prístroje

  Téma:

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Elektrické prístroje

  12

  5

  7

  Elektromagnety

  4

  2

  2

  Transformátory

  8

  4

  4

  Točivé elektrické stroje

  2

  1

  1

  Asynchrónne stroje

  7

  3

  4

  Synchrónne stroje

  7

  3

  4

  Jednosmerné stroje

  7

  3

  4

  Špeciálne stroje

  5

  2

  3

  Elektrické pohony

  5

  2

  3

  Elektroenergetika

  11

  5

  6

  Elektrické tepelné zariadenia

  7

  3

  4

  Svetelná technika

  5

  2

  3

   

  80

  35

  45

  Dištančné štúdium: Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

  e) Automatizácia

  Téma:

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Úvod do automatizačnej techniky

  5

  3

  2

  Meracie členy

  11

  3

  3

  Akčné členy

  6

  3

  3

  Číslicové riadiace systémy

  18

  4

  14

   

  40

  13

  27

  Dištančné štúdium : Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

  f) Elektrotechnická spôsobilosť

  Téma:

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Zákony,  vyhlášky a nariadenia vlády SR

  6

  1

  5

  Technické zariadenia a technická dokumentácia. Rozdelenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia, vyhradené technické zariadenia elektrické (vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z.)

  6

  1

  5

  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a PP - prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

  9

  3

  6

  Základné technické normy a predpisy vonkajšie vplyvy, protokol o určení vonkajších vplyvov  

  6

  2

  4

  Označovanie v elektrotechnike

  6

  2

  4

  Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom

  6

  2

  4

  Zásady bezpečnej práce na elektrickom zariadení, kladenie elektrického vedenia elektrické zariadenie v osobitných podmienkach, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

  10

  2

  8

  Dimenzovanie a istenie elektrických vedení

  5

  1

  4

  Ochrana pred bleskom, ocharana pre účinkami atmosférickej  a statickej elektriny a uzemňovanie

  8

  2

  6

  Protipožiarna ochrana a hasenie požiaru spôsobeného elektrinou

  8

  1

  7

  Merania a skúšanie elektrických zariadení

  10

  3

  7

   

  80

  20

  60

  Dištančné štúdium: Štúdium literatúry a legislatívy v oblasti BOZP a bezpečnostných noriem + didaktický test

  g) Odborná prax

  Téma:

  Hodiny

  Prezenčne

  Dištančne

  Základné elektromontážne práce

  6

  6

  0

  Elektrické inštalácie

  6

  6

  0

  Ovládacie prvky v silnoprúdovej elektrotechnike

  6

  6

  0

  Točivé elektrické stroje

  6

  6

  0

  Netočivé elektrické stroje

  6

  6

  0

   

  30

  30

  0

   

  3. Záverečná skúška

  Vzdelávací program sa skončí záverečnou ústnou skúškou, ktorú môže vykonať absolvent, ak absolvoval najmenej 75% výučby a splní všetky úlohy zadané v dištančnej časti. Absolvent zodpovie vylosované otázky. Forma hodnotenia je známkou.

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria