Navigácia

Elektrotechnické minimum

Obsah, podmienky, výstupy vzdelávania

Elektrotechnické minimum

Názov modulu

Elektrotechnické minimum

Celkový rozsah

400 hodín (prezenčne 118h + dištančne 252h + odb. prax 30h)

   

Číslo potvrdenia o akreditácii

3500/2016/131/2

Dátum vydania potvrdenia

16. 9. 2016

Cieľová skupina

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (aj zamestnanci) s minimálne stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie alebo výučný list) technického smeru alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie, hľadajúce možnosť buď úplne nového uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním alebo pri zotrvaní v súčasnom zamestnaní so zámerom prejsť do pracovnej oblasti súvisiacej s činnosťou na elektrických zariadeniach alebo so záujmom získať  osvedčenie  o elektrotechnickej  spôsobilosti  v  zmysle  

§ 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu vie čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností na elektrotechnických zariadeniach, ktorú vie i tvoriť prostredníctvom výpočtovej techniky a softvérov používaných v elektrotechnike. Dokáže používať správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu, používať elektrotechnické normy (STN a EN). Pozná základné elektrotechnické súčiastky a vie ich použiť. Ovláda základné metódy riešenia elektrických obvodov jednosmerných, striedavých jednofázových aj trojfázových, princípy činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, merania v elektrotechnike, spôsoby výroby, bezpečného rozvodu a použitia elektrickej energie. Vie namerať základné elektrické parametre a z merania vyvodiť záver. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na elektrotechnických zariadeniach. Je pripravený na získanie osvedčenia o spôsobilosti v elektrotechnike zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

Odborný garant

Ing. Vladimír Bobot

Lektori

Ing.  Alojz  Jančo,  Ing.  Iveta  Mroceková,  Ing.  Ján  Cibulka,

Ing. Miroslav Oravec, Ing. Peter Brndiar, Ing. Vladimír Bobot,

Bc. Jaroslav Zöldfay

 

1.Učebný plán

Predmet

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Základy elektrotechniky

90

30

60

Elektrotechnické materiály

30

5

25

Technické kreslenie

50

15

35

Elektrické stroje a prístroje

80

35

45

Automatizácia

40

13

27

Elektrotechnická spôsobilosť

80

20

60

Spolu za predmety

370

118

252

Odborná prax

30

30

0

Celkom

400

148

252

 

2. Učebné osnovy predmetov

a) Základy elektrotechniky

Téma:

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Základné pojmy, veličiny, jednotky

10

3

7

Elektrostatické pole, veličiny

10

3

7

Jednosmerný prúd, jednoduchý el.obvod

18

7

11

Riešenie obvodov jednosmerného prúdu

14

5

9

Magnetické pole

14

5

9

Elektromagnetická indukcia

10

3

7

Striedavý prúd a napätie

14

4

10

 

90

30

60

Dištančné štúdium: Vyriešenie úloh elektrotechnických obvodov

b) Elektrotechnické materiály

Téma:

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Vlastnosti materiálov

4

1

3

Vodivé materiály

6

1

5

Polovodičové materiály

6

1

5

Nevodivé materiály – izolanty a dielektriká

8

1

7

Magnetické materiály

6

1

5

 

30

5

25

Dištančné štúdium: Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

 

c) Technické kreslenie

Téma:

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Normalizácia v elektrotechnike

5

2

3

Technická dokumentácia v elektrotechnike

10

3

7

Elektrotechnické schematické značky

15

4

11

Druhy schém v elektrotechnike

10

3

7

Výkresová dokumentáciu pre výrobu plošných spojov

10 3

7

 

50

15

35

Dištančné štúdium: Vytvorenie schémy alebo didaktický test

d) Elektrické stroje a prístroje

Téma:

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Elektrické prístroje

12

5

7

Elektromagnety

4

2

2

Transformátory

8

4

4

Točivé elektrické stroje

2

1

1

Asynchrónne stroje

7

3

4

Synchrónne stroje

7

3

4

Jednosmerné stroje

7

3

4

Špeciálne stroje

5

2

3

Elektrické pohony

5

2

3

Elektroenergetika

11

5

6

Elektrické tepelné zariadenia

7

3

4

Svetelná technika

5

2

3

 

80

35

45

Dištančné štúdium: Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

e) Automatizácia

Téma:

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Úvod do automatizačnej techniky

5

3

2

Meracie členy

11

3

3

Akčné členy

6

3

3

Číslicové riadiace systémy

18

4

14

 

40

13

27

Dištančné štúdium : Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

f) Elektrotechnická spôsobilosť

Téma:

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Zákony,  vyhlášky a nariadenia vlády SR

6

1

5

Technické zariadenia a technická dokumentácia. Rozdelenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia, vyhradené technické zariadenia elektrické (vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z.)

6

1

5

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a PP - prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

9

3

6

Základné technické normy a predpisy vonkajšie vplyvy, protokol o určení vonkajších vplyvov  

6

2

4

Označovanie v elektrotechnike

6

2

4

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom

6

2

4

Zásady bezpečnej práce na elektrickom zariadení, kladenie elektrického vedenia elektrické zariadenie v osobitných podmienkach, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

10

2

8

Dimenzovanie a istenie elektrických vedení

5

1

4

Ochrana pred bleskom, ocharana pre účinkami atmosférickej  a statickej elektriny a uzemňovanie

8

2

6

Protipožiarna ochrana a hasenie požiaru spôsobeného elektrinou

8

1

7

Merania a skúšanie elektrických zariadení

10

3

7

 

80

20

60

Dištančné štúdium: Štúdium literatúry a legislatívy v oblasti BOZP a bezpečnostných noriem + didaktický test

g) Odborná prax

Téma:

Hodiny

Prezenčne

Dištančne

Základné elektromontážne práce

6

6

0

Elektrické inštalácie

6

6

0

Ovládacie prvky v silnoprúdovej elektrotechnike

6

6

0

Točivé elektrické stroje

6

6

0

Netočivé elektrické stroje

6

6

0

 

30

30

0

 

3. Záverečná skúška

Vzdelávací program sa skončí záverečnou ústnou skúškou, ktorú môže vykonať absolvent, ak absolvoval najmenej 75% výučby a splní všetky úlohy zadané v dištančnej časti. Absolvent zodpovie vylosované otázky. Forma hodnotenia je známkou.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria