Navigácia

Elektrotechnické minimum

Obsah, podmienky, výstupy vzdelávania

Elektrotechnické minimum

Názov modulu

Elektrotechnické minimum

Celkový rozsah

400 hodín (prezenčne + dištančne + odb. prax)

   

Číslo potvrdenia o akreditácii

3500/2016/131/2

Dátum vydania potvrdenia

16. 9. 2016

Cieľová skupina

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (aj zamestnanci) s minimálne stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie alebo výučný list) technického smeru alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie, hľadajúce možnosť buď úplne nového uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním alebo pri zotrvaní v súčasnom zamestnaní so zámerom prejsť do pracovnej oblasti súvisiacej s činnosťou na elektrických zariadeniach alebo so záujmom získať  osvedčenie  o elektrotechnickej  spôsobilosti  v  zmysle  § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu vie čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností na elektrotechnických zariadeniach, ktorú vie i tvoriť prostredníctvom výpočtovej techniky a softvérov používaných v elektrotechnike. Dokáže používať správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu, používať elektrotechnické normy (STN a EN). Pozná základné elektrotechnické súčiastky a vie ich použiť. Ovláda základné metódy riešenia elektrických obvodov jednosmerných, striedavých jednofázových aj trojfázových, princípy činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, merania v elektrotechnike, spôsoby výroby, bezpečného rozvodu a použitia elektrickej energie. Vie namerať základné elektrické parametre a z merania vyvodiť záver. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na elektrotechnických zariadeniach. Je pripravený na získanie osvedčenia o spôsobilosti v elektrotechnike zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

Odborný garant

Ing. Vladimír Bobot

Lektori

Ing.  Alojz  Jančo,  Ing.  Iveta  Mroceková,  Ing.  Ján  Cibulka,

Ing. Miroslav Oravec, Ing. Peter Brndiar, Ing. Vladimír Bobot,

Bc. Jaroslav Zöldfay, Ing. Dušan Solovic

 

1.Učebný plán

Predmet

Základy elektrotechniky

Elektrotechnické materiály

Technické kreslenie

Elektrické stroje a prístroje

Automatizácia

Elektrotechnická spôsobilosť

Odborná prax

Celkom                                                                                                                400 hod.

 

2. Učebné osnovy predmetov

a) Základy elektrotechniky

Téma:

Základné pojmy, veličiny, jednotky

Elektrostatické pole, veličiny

Jednosmerný prúd, jednoduchý el.obvod

Riešenie obvodov jednosmerného prúdu

Magnetické pole

Elektromagnetická indukcia

Striedavý prúd a napätie

Dištančné štúdium: Vyriešenie úloh elektrotechnických obvodov

b) Elektrotechnické materiály

Téma:

Vlastnosti materiálov

Vodivé materiály

Polovodičové materiály

Nevodivé materiály – izolanty a dielektriká

Magnetické materiály

Dištančné štúdium: Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

c) Technické kreslenie

Téma:

Normalizácia v elektrotechnike

Technická dokumentácia v elektrotechnike

Elektrotechnické schematické značky

Druhy schém v elektrotechnike

Výkresová dokumentáciu pre výrobu plošných spojov

Dištančné štúdium: Vytvorenie schémy alebo didaktický test

d) Elektrické stroje a prístroje

Téma:

Elektrické prístroje

Elektromagnety

Transformátory

Točivé elektrické stroje

Asynchrónne stroje

Synchrónne stroje

Jednosmerné stroje

Špeciálne stroje

Elektrické pohony

Elektroenergetika

Elektrické tepelné zariadenia

Svetelná technika

Dištančné štúdium: Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

e) Automatizácia

Téma:

Úvod do automatizačnej techniky

Meracie členy

Akčné členy

Číslicové riadiace systémy

Dištančné štúdium : Vytvorenie prezentácie alebo didaktický test

f) Elektrotechnická spôsobilosť

Téma:

Zákony,  vyhlášky a nariadenia vlády SR

Technické zariadenia a technická dokumentácia. Rozdelenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia, vyhradené technické zariadenia elektrické (vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z.)

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a PP - prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

Základné technické normy a predpisy vonkajšie vplyvy, protokol o určení vonkajších vplyvov  

Označovanie v elektrotechnike

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom

Zásady bezpečnej práce na elektrickom zariadení, kladenie elektrického vedenia elektrické zariadenie v osobitných podmienkach, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

Dimenzovanie a istenie elektrických vedení

Ochrana pred bleskom, ocharana pre účinkami atmosférickej  a statickej elektriny a uzemňovanie

Protipožiarna ochrana a hasenie požiaru spôsobeného elektrinou

Merania a skúšanie elektrických zariadení

Dištančné štúdium: Štúdium literatúry a legislatívy v oblasti BOZP a bezpečnostných noriem + didaktický test

g) Odborná prax

Téma:

Základné elektromontážne práce

Elektrické inštalácie

Ovládacie prvky v silnoprúdovej elektrotechnike

Točivé elektrické stroje

Netočivé elektrické stroje

 

3. Záverečná skúška

Vzdelávací program sa skončí záverečnou ústnou skúškou, ktorú môže vykonať absolvent, ak absolvoval najmenej 75% výučby a splní všetky úlohy zadané v dištančnej časti. Absolvent zodpovie vylosované otázky. Forma hodnotenia je známkou.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria