Navigácia

Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

Obsah, podmienky, výstupy vzdelávania

Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

Vzdelávací program – MODUL 1

Názov vzdelávacej inštitúcie

Stredná priemyselná škola

Adresa vzdelávacej inštitúcie

Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Názov vzdelávacieho programu

Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

Názov modulu

Základy sústruženia

Celkový rozsah

75 hodín

   

Číslo potvrdenia o akreditácii

3500/2016/131/1

Dátum vydania potvrdenia

16. 9. 2016

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

Profil absolventa

Absolvent modulu ovláda základné pojmy sústruženia. Vie správne zvoliť stroj, nástroj, určiť správny spôsob upnutia obrobku a nástroja, zvoliť správne rezné podmienky obrábania podľa druhu obrábaného materiálu, nastaviť ich na stroji. Vie sústružiť čelné plochy, vonkajšie a vnútorné valcové plochy, sústružiť drážky, závity, vŕtať, vyhrubovať a vystružovať diery na sústruhu, merať vyrobenú súčiastku podľa výrobného výkresu., vyrobiť jednoduchú sústružnícku súčiastku podľa výrobného výkresu.

Odborný garant

Ing. Viera Školudová

Lektori

Ing. Jana Sláviková , Ing. Anna Streitzigová , Ing. Ľubica Gracíková , Ing. Marta Murgašová , Ing. Viera Školudová

 

Vzdelávací program – MODUL 2

Názov vzdelávacej inštitúcie

Stredná priemyselná škola

Adresa vzdelávacej inštitúcie

Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Názov vzdelávacieho programu

Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

Názov modulu

Základy frézovania

Celkový rozsah

75 hodín

   

Číslo potvrdenia o akreditácii

3500/2016/131/1

Dátum vydania potvrdenia

16. 9. 2016

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

Profil absolventa

Absolvent modulu ovláda základné pojmy frézovania. Vie správne zvoliť stroj, nástroj. Určí správny spôsob upnutia obrobku a nástroja, zvolí správne rezné podmienky obrábania podľa druhu obrábaného materiálu a nastaví ich na stroji. Vie frézovať rovinné a kolmé plochy, frézovať drážky, šikmé plochy, jednoduché tvarové plochy, merať vyrobenú súčiastku podľa výrobného výkresu a vyrobiť jednoduchú frézarskú súčiastku podľa výrobného výkresu.

Odborný garant

Ing. Viera Školudová

Lektori

Ing. Jana Sláviková , Ing. Anna Streitzigová , Ing. Ľubica Gracíková , Ing. Marta Murgašová , Ing. Viera Školudová

 

Vzdelávací program – MODUL 3

Názov vzdelávacej inštitúcie

Stredná priemyselná škola

Adresa vzdelávacej inštitúcie

Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Názov vzdelávacieho programu

Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

Názov modulu

Základy ISO programovania

Celkový rozsah

20 hodín

   

Číslo potvrdenia o akreditácii

3500/2016/131/1

Dátum vydania potvrdenia

16. 9. 2016

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

Profil absolventa

Absolvent modulu ovláda základné pojmy CNC programovania, súradnicové systémy CNC obrábacích strojov (sústruh, frézka), určí polohu a súradnice bodov. Pozná štruktúru CNC programu, bloku a jeho jednotlivých častí. Vie zvoliť vzťažné body, nástroje, obrobky, ich upínanie, rezné podmienky. Vytvorí jednoduché programy a podprogramy s využitím prípravných a pomocných funkcií v závislosti od technológie výroby a odsimuluje ich.

Odborný garant

Ing. Viera Školudová

Lektori

Ing. Jana Sláviková , Ing. Anna Streitzigová , Ing. Ľubica Gracíková , Ing. Marta Murgašová , Ing. Viera Školudová

 

Vzdelávací program - MODUL 4

Názov vzdelávacej inštitúcie

Stredná priemyselná škola

Adresa vzdelávacej inštitúcie

Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Názov vzdelávacieho programu

Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

Názov modulu

Základy programovania v riadiacom systéme HEIDENHAIN

Celkový rozsah

40 hodín

   

Číslo potvrdenia o akreditácii

3500/2016/131/1

Dátum vydania potvrdenia

16. 9. 2016

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

Profil absolventa

Absolvent modulu ovláda základné pojmy CNC programovania, ovláda charakteristiku a pracovné prostredie riadiaceho systému HEIDENHAIN na užívateľskej úrovni, ovláda súradnicové systémy a vie zadefinovať počiatočný bod na obrobku. Určí vhodný spôsob programovania, pozná štruktúru bloku a programu. Vie programovať dráhové pohyby a cykly, vytvárať a používať podprogramy. Vie vytvárať jednoduché programy a simulovať ich.

Odborný garant

Ing. Viera Školudová

Lektori

Ing. Jana Sláviková, Ing. Anna Streitzigová, Ing. Ľubica Gracíková,

Ing. Marta Murgašová, Ing. Viera Školudová

 

 

Učebný plán  - názov témy

Rozsah hodín

 Modul  1 – Základy sústruženia

Teoretické vzdelávanie

25h

Princíp sústruženia, sústruhy, rozdelenie, hlavné časti

3

Sústružnícke nástroje 

2

Upínanie nástrojov, obrobkov

1

Rezné podmienky, chladenie, mazanie

2

Sústruženie čelných plôch, navŕtavanie

2

Sústruženie vonkajších a vnútorných valcových plôch

3

Vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie na sústruhu

2

Sústruženie drážok, zapichovanie, upichovanie

2

Sústruženie kužeľových plôch

2

Sústruženie vonkajších a vnútorných závitov

3

Dokončovacie práce na sústruhu

3

Praktické cvičenia

50h

Časti sústruhu, upínanie nástrojov, obrobkov

8

Sústruženie čelných plôch, navŕtavanie

6

Sústruženie vonkajších a vnútorných valcových plôch

6

Vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie na sústruhu

6

Sústruženie drážok, zapichovanie, upichovanie

6

Sústruženie kužeľových plôch

6

Sústruženie vonkajších a vnútorných závitov

6

Dokončovacie práce na sústruhu

6

25 hodín teoretické vzdelávanie, 50 hodín praktické cvičenia – spolu 75 hodín

Modul 2 – Základy frézovania

Teoretické vzdelávanie

25h

Podstata frézovania, frézovačky, rozdelenie, hlavné časti

2

Nástroje na frézovanie

2

Upínanie obrobkov, nástrojov

2

Rezné podmienky

2

Frézovanie rovinných a kolmých plôch

5

Frézovanie drážok

4

Frézovanie šikmých plôch

4

Frézovanie jednoduchých tvarových plôch

4

Praktické cvičenia

50h

Časti frézovačky, upínanie nástrojov, obrobkov

8

Nástroje na frézovanie

6

Rezné podmienky, nastavovanie

6

Frézovanie rovinných a kolmých plôch

6

Frézovanie drážok

6

Frézovanie šikmých plôch

6

Deliace prístroje, delenie

6

Frézovanie jednoduchých tvarových plôch

6

25 hodín teoretické vzdelávanie, 50 hodín praktické cvičenia – spolu 75 hodín

Modul 3 – ISO programovanie

NC a CNC riadenie obrábacích strojov

2

Súradnicové systémy CNC strojov, osi

2

Vzťažné body CNC strojov

1

CNC program, stavba programu-zapisovanie, význam výrazov v programe

3

Oboznámenie s pracovným prostredím programu S2000 a F2000

1

Spôsoby programovania a určovanie súradníc

2

Prípravné a pomocné funkcie

6

Polárne programovanie

1

Podprogramy

2

20 hodín

Modul 4 – programovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN (frézovanie)

Charakteristika RS HEIDENHAIN, pracovné prostredie

3

Súradnicové systémy, počiatočný bod na obrobku

2

Spôsoby programovania, dôležité body programu

2

Štruktúra bloku a programu

2

Programovanie dráhových pohybov

7

Cykly

9

Podprogramy

5

Tvorba programov, simulácia

10

40 hodín

SPOLU  celý kurz 210 hodín

 

Záverečná skúška:

Po absolvovaní Modulu I. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou napísaním testu a výrobou súčiastky podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

Po absolvovaní Modulu II. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou napísaním testu a výrobou súčiastky podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

Po absolvovaní Modulu III. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou naprogramovaním a odsimulovaním výroby súčiastky podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

Po absolvovaní Modulu IV. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou naprogramovaním a odsimulovaním výroby súčiastky pomocou programovacej stanice podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

Štúdium končí osvedčením o vzdelaní v rámci modulov samostatne.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria