Navigácia

Navigácia

  Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

  Obsah, podmienky, výstupy vzdelávania

  Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

  Vzdelávací program – MODUL 1

  Názov vzdelávacej inštitúcie

  Stredná priemyselná škola

  Adresa vzdelávacej inštitúcie

  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Názov vzdelávacieho programu

  Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

  Názov modulu

  Základy sústruženia

  Celkový rozsah

  75 hodín

     

  Číslo potvrdenia o akreditácii

  3500/2016/131/1

  Dátum vydania potvrdenia

  16. 9. 2016

  Cieľová skupina

  Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

  Profil absolventa

  Absolvent modulu ovláda základné pojmy sústruženia. Vie správne zvoliť stroj, nástroj, určiť správny spôsob upnutia obrobku a nástroja, zvoliť správne rezné podmienky obrábania podľa druhu obrábaného materiálu, nastaviť ich na stroji. Vie sústružiť čelné plochy, vonkajšie a vnútorné valcové plochy, sústružiť drážky, závity, vŕtať, vyhrubovať a vystružovať diery na sústruhu, merať vyrobenú súčiastku podľa výrobného výkresu., vyrobiť jednoduchú sústružnícku súčiastku podľa výrobného výkresu.

  Odborný garant

  Ing. Viera Školudová

  Lektori

  Ing. Jana Sláviková , Ing. Anna Streitzigová , Ing. Ľubica Gracíková , Ing. Marta Murgašová , Ing. Viera Školudová

   

  Vzdelávací program – MODUL 2

  Názov vzdelávacej inštitúcie

  Stredná priemyselná škola

  Adresa vzdelávacej inštitúcie

  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Názov vzdelávacieho programu

  Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

  Názov modulu

  Základy frézovania

  Celkový rozsah

  75 hodín

     

  Číslo potvrdenia o akreditácii

  3500/2016/131/1

  Dátum vydania potvrdenia

  16. 9. 2016

  Cieľová skupina

  Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

  Profil absolventa

  Absolvent modulu ovláda základné pojmy frézovania. Vie správne zvoliť stroj, nástroj. Určí správny spôsob upnutia obrobku a nástroja, zvolí správne rezné podmienky obrábania podľa druhu obrábaného materiálu a nastaví ich na stroji. Vie frézovať rovinné a kolmé plochy, frézovať drážky, šikmé plochy, jednoduché tvarové plochy, merať vyrobenú súčiastku podľa výrobného výkresu a vyrobiť jednoduchú frézarskú súčiastku podľa výrobného výkresu.

  Odborný garant

  Ing. Viera Školudová

  Lektori

  Ing. Jana Sláviková , Ing. Anna Streitzigová , Ing. Ľubica Gracíková , Ing. Marta Murgašová , Ing. Viera Školudová

   

  Vzdelávací program – MODUL 3

  Názov vzdelávacej inštitúcie

  Stredná priemyselná škola

  Adresa vzdelávacej inštitúcie

  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Názov vzdelávacieho programu

  Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

  Názov modulu

  Základy ISO programovania

  Celkový rozsah

  20 hodín

     

  Číslo potvrdenia o akreditácii

  3500/2016/131/1

  Dátum vydania potvrdenia

  16. 9. 2016

  Cieľová skupina

  Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

  Profil absolventa

  Absolvent modulu ovláda základné pojmy CNC programovania, súradnicové systémy CNC obrábacích strojov (sústruh, frézka), určí polohu a súradnice bodov. Pozná štruktúru CNC programu, bloku a jeho jednotlivých častí. Vie zvoliť vzťažné body, nástroje, obrobky, ich upínanie, rezné podmienky. Vytvorí jednoduché programy a podprogramy s využitím prípravných a pomocných funkcií v závislosti od technológie výroby a odsimuluje ich.

  Odborný garant

  Ing. Viera Školudová

  Lektori

  Ing. Jana Sláviková , Ing. Anna Streitzigová , Ing. Ľubica Gracíková , Ing. Marta Murgašová , Ing. Viera Školudová

   

  Vzdelávací program - MODUL 4

  Názov vzdelávacej inštitúcie

  Stredná priemyselná škola

  Adresa vzdelávacej inštitúcie

  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Názov vzdelávacieho programu

  Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

  Názov modulu

  Základy programovania v riadiacom systéme HEIDENHAIN

  Celkový rozsah

  40 hodín

     

  Číslo potvrdenia o akreditácii

  3500/2016/131/1

  Dátum vydania potvrdenia

  16. 9. 2016

  Cieľová skupina

  Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

  Profil absolventa

  Absolvent modulu ovláda základné pojmy CNC programovania, ovláda charakteristiku a pracovné prostredie riadiaceho systému HEIDENHAIN na užívateľskej úrovni, ovláda súradnicové systémy a vie zadefinovať počiatočný bod na obrobku. Určí vhodný spôsob programovania, pozná štruktúru bloku a programu. Vie programovať dráhové pohyby a cykly, vytvárať a používať podprogramy. Vie vytvárať jednoduché programy a simulovať ich.

  Odborný garant

  Ing. Viera Školudová

  Lektori

  Ing. Jana Sláviková, Ing. Anna Streitzigová, Ing. Ľubica Gracíková,

  Ing. Marta Murgašová, Ing. Viera Školudová

   

   

  Učebný plán  - názov témy

  Rozsah hodín

   Modul  1 – Základy sústruženia

  Teoretické vzdelávanie

  25h

  Princíp sústruženia, sústruhy, rozdelenie, hlavné časti

  3

  Sústružnícke nástroje 

  2

  Upínanie nástrojov, obrobkov

  1

  Rezné podmienky, chladenie, mazanie

  2

  Sústruženie čelných plôch, navŕtavanie

  2

  Sústruženie vonkajších a vnútorných valcových plôch

  3

  Vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie na sústruhu

  2

  Sústruženie drážok, zapichovanie, upichovanie

  2

  Sústruženie kužeľových plôch

  2

  Sústruženie vonkajších a vnútorných závitov

  3

  Dokončovacie práce na sústruhu

  3

  Praktické cvičenia

  50h

  Časti sústruhu, upínanie nástrojov, obrobkov

  8

  Sústruženie čelných plôch, navŕtavanie

  6

  Sústruženie vonkajších a vnútorných valcových plôch

  6

  Vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie na sústruhu

  6

  Sústruženie drážok, zapichovanie, upichovanie

  6

  Sústruženie kužeľových plôch

  6

  Sústruženie vonkajších a vnútorných závitov

  6

  Dokončovacie práce na sústruhu

  6

  25 hodín teoretické vzdelávanie, 50 hodín praktické cvičenia – spolu 75 hodín

  Modul 2 – Základy frézovania

  Teoretické vzdelávanie

  25h

  Podstata frézovania, frézovačky, rozdelenie, hlavné časti

  2

  Nástroje na frézovanie

  2

  Upínanie obrobkov, nástrojov

  2

  Rezné podmienky

  2

  Frézovanie rovinných a kolmých plôch

  5

  Frézovanie drážok

  4

  Frézovanie šikmých plôch

  4

  Frézovanie jednoduchých tvarových plôch

  4

  Praktické cvičenia

  50h

  Časti frézovačky, upínanie nástrojov, obrobkov

  8

  Nástroje na frézovanie

  6

  Rezné podmienky, nastavovanie

  6

  Frézovanie rovinných a kolmých plôch

  6

  Frézovanie drážok

  6

  Frézovanie šikmých plôch

  6

  Deliace prístroje, delenie

  6

  Frézovanie jednoduchých tvarových plôch

  6

  25 hodín teoretické vzdelávanie, 50 hodín praktické cvičenia – spolu 75 hodín

  Modul 3 – ISO programovanie

  NC a CNC riadenie obrábacích strojov

  2

  Súradnicové systémy CNC strojov, osi

  2

  Vzťažné body CNC strojov

  1

  CNC program, stavba programu-zapisovanie, význam výrazov v programe

  3

  Oboznámenie s pracovným prostredím programu S2000 a F2000

  1

  Spôsoby programovania a určovanie súradníc

  2

  Prípravné a pomocné funkcie

  6

  Polárne programovanie

  1

  Podprogramy

  2

  20 hodín

  Modul 4 – programovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN (frézovanie)

  Charakteristika RS HEIDENHAIN, pracovné prostredie

  3

  Súradnicové systémy, počiatočný bod na obrobku

  2

  Spôsoby programovania, dôležité body programu

  2

  Štruktúra bloku a programu

  2

  Programovanie dráhových pohybov

  7

  Cykly

  9

  Podprogramy

  5

  Tvorba programov, simulácia

  10

  40 hodín

  SPOLU  celý kurz 210 hodín

   

  Záverečná skúška:

  Po absolvovaní Modulu I. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou napísaním testu a výrobou súčiastky podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

  Po absolvovaní Modulu II. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou napísaním testu a výrobou súčiastky podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

  Po absolvovaní Modulu III. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou naprogramovaním a odsimulovaním výroby súčiastky podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

  Po absolvovaní Modulu IV. sa overia odborné vedomosti a odborné zručnosti záverečnou skúškou naprogramovaním a odsimulovaním výroby súčiastky pomocou programovacej stanice podľa výrobného výkresu pred lektorom a skupinou. Záverečnú skúšku môže vykonať absolvent ak absolvoval najmenej 75% výučby.

  Štúdium končí osvedčením o vzdelaní v rámci modulov samostatne.

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria