Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia AAK
akcia školy
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika API
aplikovaná matematika APM
aplikovaná prax APX
aplikovaný softvér APS
automatické riadenie AUR
automatizácia AUT
automatizácia a riadenie AUR
automatizácia inžinierskych prác AIP
automatizácia obrábacích strojov AOS
automatizácia prípravy výroby APV
automatizačná technika ATT
bezpečnosť práce BEP
CAD systémy CAD
CAD/CAM systémy CAS
cudzojazyčná konverzácia CJK
cvičenia z ekonomiky CVE
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z účtovníctva CVU
cvičná firma CVF
číslicová technika CIT
databázové systémy DAS
dejepis DEJ
diagnostika a meranie DAM
distribučná činnosť DIS
ekológia EKL
ekonomika EKO
ekonomika a organizácia EAO
ekonomika a riadenie EKR
elektrické materiály EMA
elektrické merania EME
elektrické meranie ELM
elektrické pohony ELP
elektrické stroje a prístroje ESP
elektrické zariadenia ELZ
elektronické zariadenia EZA
elektronika ELN
elektronika spotrebnej techniky EST
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické materiály ELY
elektrotechnické meranie EEE
elektrotechnické meranie ELM
elektrotechnika E2C
elektrotechnika ELE
elektrotechnika ELEtis
elektrotechnika a elektronika EAE
elektrotechnológia ELT
etická výchova ETV
exkurzia EXK
farmaceutiká FAR
financie FIN
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
grafické systémy v silnoprúdovej technike GSS
grafické systémy v spotrebnej technike GST
chémia CHE
informačné systémy DAS
informačné systémy INS
informačné systémy DAA
informačné technológie INT
informačné technológie POS
informatika INF
informatika a vypočtová technika IVT
komunikácia KMN
komunikácia a siete KAS
kontrola a meranie KOM
kontrola a meranie KOMtis
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
laboratórne cvičenia LCV
liečivé rastliny LIR
logistika LOG
manažment MAN
manažment a marketing MAM
manažment kvality MKV
matematika MAT
materiály a technológie MTE
mechanika MECH
mechatronika MCH
merania na elektronických zariadeniach MEZ
merania v silnoprúdovej technike MES
mikropočítače MIP
multimédiá MUM
náboženská výchova NAV
náboženská výchova NAVe
náboženská výchova NAVk
náuka o materiáloch NAM
náuka o materiáloch NAMstr
náuka o materiáloch NAMtis
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
objektové programovanie OBP
odborná prax ODP
odborná prax ODPtis
odborný výcvik ODV
ochrana životného prostredia OŽP
operačné systémy OPS
opravárenstvo a diagnostika OAD
organizácia zdravotníctva ORZ
OŽAZ OŽAZ
PC architektúra PCA
pedagogika PED
personalistika PER
pisanie na stroji PNS
počítačové siete POS
pracovné a sociálne právo PSP
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktické vyučovanie PRX
právna náuka PRN
právna výchova PRV
prax PRA
priemyselná informatika PRI
príslušenstvo počítačov PRP
programovanie PRG
programovanie CNC strojov PCM
programovanie NC strojov PNC
programovanie robotov a NC strojov PNC
psychológia práce PSP
racionalizácia spotreby elektrickej energie RSE
riadiace systémy RIS
ročníkový projekt ROP
rozvod elektrickej energie REE
rozvoj odboru ROO
ruský jazyk RUJ
sieťové aplikácie SIA
sieťové technické prostriedky STP
sieťové technológie SIT
silnoprúdové zariadenia SIZ
slovenský jazyk a literatúra SJL
slovenský jazyk a literatúra SJL
softvérové aplikácie SOA
somatológia SOM
spotrebná technika SPT
správanie SPR
strojárska konštrukcia STK
strojárska technológia STT
stroje a zariadenia SAZ
strojníctvo STR
strojníctvo - STR STR str
strojníctvo -TIS STR tis
súčiastky prístrojov SUP
systém kvality SKV
systém riadenia kvality SRK
športová príprava SPP
technická diagnostika TED
technická grafika TGR
technická mechanika TEM
technické kreslenie TEK
technické kreslenie TEKtis
technické kreslenie TEKtis
technické materiály TEM
technické meranie TMN
technické vybavenie počítačov TVP
technické zariadenia budov TZB
technológia TCH
technológia montáže TEM
technológia výroby TCV
technológia výroby TCVstr
technológia výroby TCVtis
technológie internetu TEI
telekomunikácie TEL
telesná a športová výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
tvorba prezentácie TPR
účtovníctvo UCT
úvod do sveta práce USP
úvod do sveta práce USPtis
výpočtová technika VYT
využitie elektrickej energie VEE
zahraničný obchod ZOB
základy automatického riadenia ZAR
základy ekológie ZEK
základy ekonomiky ZEK
základy elektroniky ZEN
základy elektrotechniky ZAE
základy podnikania ZAP
základy technickej mechaniky ZTM
zdravotnícke zákonodárstvo ZDZ

© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.12.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria