Navigácia

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  administratíva a korešpondencia AAK
  akcia školy
  anglický jazyk ANJ
  aplikovaná informatika API
  aplikovaná matematika APM
  aplikovaná prax APX
  aplikovaný softvér APS
  automatické riadenie AUR
  automatizácia AUT
  automatizácia a riadenie AUR
  automatizácia inžinierskych prác AIP
  automatizácia obrábacích strojov AOS
  automatizácia prípravy výroby APV
  automatizačná technika ATT
  bezpečnosť práce BEP
  CAD systémy CAD
  CAD/CAM systémy CAS
  cudzojazyčná konverzácia CJK
  cvičenia z ekonomiky CVE
  cvičenia z matematiky CVM
  cvičenia z účtovníctva CVU
  cvičná firma CVF
  číslicová technika CIT
  databázové systémy DAS
  dejepis DEJ
  diagnostika a meranie DAM
  distribučná činnosť DIS
  ekológia EKL
  ekonomika EKO
  ekonomika a organizácia EAO
  ekonomika a riadenie EKR
  elektrické materiály EMA
  elektrické merania EME
  elektrické meranie ELM
  elektrické pohony ELP
  elektrické stroje a prístroje ESP
  elektrické zariadenia ELZ
  elektronické zariadenia EZA
  elektronika ELN
  elektronika spotrebnej techniky EST
  elektrotechnická spôsobilosť ETS
  elektrotechnické materiály ELY
  elektrotechnické meranie EEE
  elektrotechnické meranie ELM
  elektrotechnika E2C
  elektrotechnika ELE
  elektrotechnika ELEtis
  elektrotechnika a elektronika EAE
  elektrotechnológia ELT
  etická výchova ETV
  exkurzia EXK
  farmaceutiká FAR
  financie FIN
  fyzika FYZ
  grafické systémy GRS
  grafické systémy v silnoprúdovej technike GSS
  grafické systémy v spotrebnej technike GST
  chémia CHE
  informačné systémy DAS
  informačné systémy INS
  informačné systémy DAA
  informačné technológie INT
  informačné technológie POS
  informatika INF
  informatika a vypočtová technika IVT
  komunikácia KMN
  komunikácia a siete KAS
  kontrola a meranie KOM
  kontrola a meranie KOMtis
  konverzácia v anglickom jazyku KAJ
  konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
  konverzácia v ruskom jazyku KRJ
  laboratórne cvičenia LCV
  liečivé rastliny LIR
  logistika LOG
  manažment MAN
  manažment a marketing MAM
  manažment kvality MKV
  matematika MAT
  materiály a technológie MTE
  mechanika MECH
  mechatronika MCH
  merania na elektronických zariadeniach MEZ
  merania v silnoprúdovej technike MES
  mikropočítače MIP
  multimédiá MUM
  náboženská výchova NAV
  náboženská výchova NAVe
  náboženská výchova NAVk
  náuka o materiáloch NAM
  náuka o materiáloch NAMstr
  náuka o materiáloch NAMtis
  nemecký jazyk NEJ
  občianska náuka OBN
  objektové programovanie OBP
  odborná prax ODP
  odborná prax ODPtis
  odborný výcvik ODV
  ochrana životného prostredia OŽP
  operačné systémy OPS
  opravárenstvo a diagnostika OAD
  organizácia zdravotníctva ORZ
  OŽAZ OŽAZ
  PC architektúra PCA
  pedagogika PED
  personalistika PER
  pisanie na stroji PNS
  počítačové siete POS
  pracovné a sociálne právo PSP
  praktická časť odbornej zložky PČOZ
  praktické vyučovanie PRX
  právna náuka PRN
  právna výchova PRV
  prax PRA
  priemyselná informatika PRI
  príslušenstvo počítačov PRP
  programovanie PRG
  programovanie CNC strojov PCM
  programovanie NC strojov PNC
  programovanie robotov a NC strojov PNC
  psychológia práce PSP
  racionalizácia spotreby elektrickej energie RSE
  riadiace systémy RIS
  ročníkový projekt ROP
  rozvod elektrickej energie REE
  rozvoj odboru ROO
  ruský jazyk RUJ
  sieťové aplikácie SIA
  sieťové technické prostriedky STP
  sieťové technológie SIT
  silnoprúdové zariadenia SIZ
  slovenský jazyk a literatúra SJL
  slovenský jazyk a literatúra SJL
  softvérové aplikácie SOA
  somatológia SOM
  spotrebná technika SPT
  správanie SPR
  strojárska konštrukcia STK
  strojárska technológia STT
  stroje a zariadenia SAZ
  strojníctvo STR
  strojníctvo - STR STR str
  strojníctvo -TIS STR tis
  súčiastky prístrojov SUP
  systém kvality SKV
  systém riadenia kvality SRK
  športová príprava SPP
  technická diagnostika TED
  technická grafika TGR
  technická mechanika TEM
  technické kreslenie TEK
  technické kreslenie TEKtis
  technické kreslenie TEKtis
  technické materiály TEM
  technické meranie TMN
  technické vybavenie počítačov TVP
  technické zariadenia budov TZB
  technológia TCH
  technológia montáže TEM
  technológia výroby TCV
  technológia výroby TCVstr
  technológia výroby TCVtis
  technológie internetu TEI
  telekomunikácie TEL
  telesná a športová výchova TEV
  teoretická časť odbornej zložky TČOZ
  tvorba prezentácie TPR
  účtovníctvo UCT
  úvod do sveta práce USP
  úvod do sveta práce USPtis
  výpočtová technika VYT
  využitie elektrickej energie VEE
  zahraničný obchod ZOB
  základy automatického riadenia ZAR
  základy ekológie ZEK
  základy ekonomiky ZEK
  základy elektroniky ZEN
  základy elektrotechniky ZAE
  základy podnikania ZAP
  základy technickej mechaniky ZTM
  zdravotnícke zákonodárstvo ZDZ

  © aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2017

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria